١١ اردیبهشت. درهای بزرگی روی لولاهای كوچك می‌گردند

درهای بزرگی روی لولاهای كوچك می‌گردند. اتفاقات شگفت شروع كوچكی دارند. من این را به تو می‌گویم، چیزی كه در
*Findhorn به این كوچكی شروع شده، بزرگ می‌شود و گسترش می‌یابد و تبدیل به حركتی جهانی می‌شود. یك الهام تبدیل به یك دگرگونی می‌شود. راههای من عجیب و شگفت هستند و مانند راههای شما نیستند. در راه من با ایمان و اطمینانی كامل پیش برو و گسترش شگفتی و شكوه مرا ببین. بهار عصر جدید این جاست، در هماهنگی كامل، با زیبایی و فراوانی شكوفا می‌شود و هیچ ‌چیز نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

زمان و فصلی مناسب برای هر چیزی وجود دارد و حال زمان مناسب و فصلی مناسب  برای تولد عصر جدید است. پس گذشته را پشت سر بگذار و ببین كه در این روز زیبای جدید من برای تو چه دارم. ببین كه تمام قول‌های شگفت من به تو تحقق می‌یابند و همواره برای همه چیز شكرگزار باش. همواره تصویر آسمان جدید و زمین جدید را پیش رو داشته باش.

 

 

  • محلی که "صدای کوچک" در آنجا نوشته شُد

 

کتاب صدای کوچک