١٢ اردیبهشت. آزادی فكری برای همه ضروری است

بدون عشق در قلبت، نمی‌توانی این راه معنوی را طی كنی، چرا كه عشق كلید است. عشق راه را نشان می‌دهد. عشق خود راه است!

 در مورد آن حرف زدن، وقت تلف كردن است. آن را زندگی كن به طوریكه زندگیت نمایش آن باشد. با جاری كردن عشق بر روی همنوعانت، كاملاً خودت را فراموش كن.

هر چقدر آن‌ها را بیشتر دوست داشته باشی، مرا بیشتر دوست داری. دیگران را قبول كردن كافی نیست، عشقِ واقعی لازم است.

عشق هیچوقت تصاحب نمی‌كند و مالك نمی‌شود. عشق، كسانی را كه دوست داریم‌ آزاد میسازد.

نمی‌توانی انتظار داشته باشی كه به كسی كمك كنی اگر كه او را زندانی سازی، باید هر كسی كاملاً آزاد باشد تا خودش را پیدا كند و با راهنمایی من زندگی خودش را بكند. زمانیكه كسی را مال خود بدانی و به نحوی او را زندانی سازی، جلوی پیشرفت معنوی‌اش را می‌گیری و این كاری است كه هیچوقت نباید انجام دهی چون مسئولیت سنگینی بر دوشت خواهد گذاشت.

آزادی فكری برای همه ضروری است.

 

کتاب صدای کوچک