٢٣ دی. به هدف می‌رسی

بچه‌ای كه راه رفتن یاد می‌گیرد، بارها زمین می‌خورد اما ناامید نمی‌شود و ادامه می‌دهد تا راه رفتن را مهار كند. زندگی معنوی هم همینطور است.

هیچوقت به شكست‌های ظاهری اجازه نده كه در پیشرفت زندگی معنوی، ناامیدت كنند.

اگر افتادی، دوباره به سادگی، سعی كن، نه برای خودت غصه بخور و نه غر بزن كه نمی‌توانی ادامه بدهی و نه این‌كه ناله كن كه زندگی سخت است!

تو باید همیشه درونی اطمینان كامل داشته باشی كه یكبار كه وارد زندگی معنوی شدی، به هدف می‌رسی، هرقدر موانع سر راحت باشد فرقی نمی‌كند.

خواهی دید زمانی را كه در سكوت و تنهایی به سر می‌بری، به تو قوت می‌دهد و به تو برای تمام اتفاقات روزت نیرو می‌دهد.

زمانی را كه هر روز صبح، تنها با من می‌گذرانی به تو برای روبه‌رو شدن با تمام اتفاقات روز، نیرو می‌دهد.

 

کتاب صدای کوچک