١٤ اردیبهشت. كاملاً آسوده باش

كاملاً آسوده باش. خودت را در فهمیدن چیزی كه فرای فهمت است، خسته نكن. اگر من بخواهم چیزی را به تو برسانم، بدون زحمت خواهد بود، چرا كه آن را با نور حقیقت نورانی خواهم كرد. آن به تو الهام خواهد شد، به طوریكه هیچ تردیدی در معنایش نخواهی داشت.

وقتی میگویم كه زندگی بدون زحمت است، دقیقاً چیزی است كه می‌خواهم بگویم. نباید در زندگی بیش از حد كشمكش و تکاپو وجود دشته باشد. چطور میتوانی انتظار داشته باشی كه در آرامش باشی در حالیكه همواره در جدال و زحمت هستی؟

بگذار كه آرامش من كه فرای هر فهمی است تو را پر كند و در بَرَت گیرد. چرا كه زمانیكه در درون خودت در آرامش هستی، این آرامش را به بیرون منتقل می‌كنی و تمام كسانیكه با آ‌ن‌ها برخورد میكنی این آرامش را احساس خواهند كرد.

كه هیچ چیزی آشفته و ناامیدت نسازد! فقط بدان كه همه چیز در دست من است و همه چیز كاملاً خوب است. پس قلبت را در عشقی عمیق بالا ببر و با شكر و سپاسی عمیق، امروز، در آرامش به پیش برو.

 

 

 

کتاب صدای کوچک