١٦ اردیبهشت. رشد معنوی

وقتی كه زندگیت درهم و بی‌نظم است، از خودت راضی نباش، بلكه به دنبال این باش كه از درون راهنمایی شوی و آماده باش كه كمكی را كه از بیرون به تو میرسد قبول كنی.

در موارد زیادی، من باید از كانال‌های خودم استفاده كنم تا بر وضعیتی نور بفرستم، مخصوصاً وقتی كه نكته‌های تاریكی وجود دارد و یا این‌كه تو زیاد از حد نزدیك به وضعیت هستی تا بتوانی خود دید روشنی از آن داشته باشی. این‌ مواقع، آماده باش تا كمكی را كه از بیرون می‌آید قبول كنی.

اما منظور این نیست كه هر زمان كه مشكلی داشتی به كس دیگری متوسّل شوی. مهم است كه یاد بگیری  بر روی پاهای خود بایستی. فكر كنی و هر دفعه كه امكان دارد، دروناً جستجو كنی. نباید از نظر معنوی تنبل باشی و برای چیزهایی كه می‌دانی خود باید به آن‌ها پی ببری، بر روی دیگران حساب كنی.

سكوت را پیدا كردن و به درون خود رفتن، احتیاج به زمان و شكیبایی دارد. اما تو نمی‌توانی انتظار رشد معنوی داشته باشی اگر كه این را به تجربه نگذاری.

 

 

کتاب صدای کوچک