١٧ اردیبهشت.همه چیز به كمال انجام می‌شود

مركز خودت را به آرامی یك دریاچه نگهدار تا بتوانی "بهترین" را بدون هیچ لرزشی منعكس كنی، آن‌گاه خواهی توانست این بهترین را به خارج بتابانی.

به هیچ چیزی اجازه نده كه ناامید و یا نگرانت كند، تنها بدان كه همه چیز به كمال انجام می‌شود، اتفاقات را همان‌طور كه رخ میدهند، بدون نگرانی، قبول كن. یاد بگیر كه به خودت بخندی، مخصوصاً زمانیكه زیادی جدی شده‌ای و كارهای این دنیا بر دوشت سنگینی می‌كنند.

وقتی متوجه شدی كه زیادی جدی شده‌ای، رها كن، آرام بگیر و شروع كن از زندگی لذت بردن و خواهی دید كه زحمت و تکاپو ها از بین خواهند رفت. اگر می‌بینی كه از سنگینی بار بر دوشت ناراحت هستی، آن را فوری بر زمین بگذار، استراحت كن و آرام بگیر.

خواهی دید كه در این حالت آسودگی و آرامش خیلی بیشتر از دستت برمی‌آید تا زمانی‌كه مانند كِشی تا حد پاره شدن کشیده شده است، باشی.

 

 

کتاب صدای کوچک