١٨ اردیبهشت. من با تو هستم

این زندگی معنوی برای كسانی است كه كاملاً خودشان را وقف كرده باشند، چرا كه به غیر از این، در میان راه شكست خواهی خورد. تأثیرهای زیادی در زندگی می‌توانند به راحتی تعادلت را بر هم زنند، مگر اینكه فقط در یك مسیر حركت كنی و كاملاً وقف شده باشی.

یك زندگی كامل و شگفت را باید تماماً زندگی كرد، نمی‌شود كه فقط گاهی اوقات باشد. تو باید كه همواره، شب و صبح، آماده باشی، حواست جمع باشد و با یك علامت عمل كنی، بدون هیچ فكر و یا نگرانی برای خودت.

بعضی وقت‌ها باید با ایمان و اطمینانی كامل، حتی بدون دانستن دلیل آن، به پیش بروی. باید كه با الهام عمل كنی و زمانیكه این‌طور عمل كردی، ممكن است كه به نظر بیاید كه هیچ معنی و مفهومی در كارت نیست. اما وقتی كه می‌دانی كاری درست است، برو و آن را انجام بده و بدان كه تمامی نیروهای روشنایی با تو خواهند بود، چرا كه من با تو هستم.

 

 

کتاب صدای کوچک