١٩ اردیبهشت. در مسیر جریان حركت

در مسیر جریان حركت كن و نه بر ضد آن! وقتی كه احساس كردی كه دگرگونی لازم است، خودت را آماده كن و سعی نكن كه با آن مقابله كنی. كاملاً نرم باش، باز باش و نگذار كه رفتارت – همانی كه برای پدر و مادرم خوب بود، برای من هم كافی است – باشد. تغییرات با این رفتار سازگار نیستند و تغییرات باید كه انجام بگیرند.

جدید نمی‌تواند در قالب قدیمی جا بگیرد، چرا كه جدید از قدیمی فراتر رفته و احتیاج به جای بیشتری دارد. تو با رُشد كردن همراه آن می‌توانی جای بیشتری به جدید بدهی. احتیاج به روند دردناكی نیست، وقتی كه مقاومتی نباشد.

وقتی گیاهی از كمبود جا دیگر رشد نمی‌كند، باید گلدانش را عوض كرد. وقتی روانت از طرز فكرهای قدیمی فراتر می‌رود، احتیاج دارد  به او اجازه بدهی كه در زمینه‌های جدید گسترش پیدا كند.

این روند می‌تواند به طور طبیعی انجام گیرد و هیچ احتیاجی به ترس و نگرانی نیست.

فقط به سادگی آرام بگیر و احساس كن كه دگرگون و شكوفا می‌شوی – به همان سادگی كه تنفس می‌كنی – وقتی كه از قدیمی به جدید وارد می‌شوی.

 

 

کتاب صدای کوچک