٢٠ اردیبهشت. میتوانی عوض شوی

هیچوقت فراموش نكن كه برای هر درسی كه فرامیگیری تشكر كنی، هر چقدر هم كه آن درس برایت سخت باشد. متوجه باش كه فقط بهترین نتیجه هر کدام از تجربه هایت خواهد بود، و متوجه بشو كه هر مشكل تنها قدمی در راه است.

درسهای مهمی باید كه فراگرفته شوند، و هر چه كه آنها را سریعتر یاد بگیری بهتر خواهد بود. هیچوقت سعی نكن كه از آنها فرار كنی و یا نادیده شان بگیری، فقط آنها را همانطور كه هستند قبول كن و با صداقت با آنها روبرو شو.

هیچوقت مانند سوزن گرامافونی كه در همان خط صفحه گیر كرده است و همواره همان اشتباهات را تكرار میكند نباش.

اگر بخواهی عوض شوی، میتوانی عوض شوی.

اگر بخواهی طور دیگری باشی و زندگی پیروزمندانه ای داشته باشی كافی است كه تصمیم بگیری و همانطور عمل خواهی كرد.

چرا از همین الآن بهترین را در زندگی نبینی و آنرا همانطور كه شایسته است دوست نداشته باشی؟

 

 

کتاب صدای کوچک