٢١ اردیبهشت. من سرچشمه همه چیز هست

من سرچشمه همه چیز هستم.

من سرچشمه انبارهای نعمت هستم. فراوانی و نعمت فكرت باشد و حتی یك لحظه فكرت كمبود یا فقر نباشد.

اگر محدودیت فكرت باشد، آن را بوجود میاوری و به خودت جذبش میكنی. و قبل از اینكه متوجه شوی، جلوی روند آزاد فراوانی های بی حد مرا گرفته ای.

دفعه بعدی كه از كمبودی ناراحت شدی، بقیه را ، وضعیت را، و جو حاكم را محكوم نكن، بلكه وقت بگذار و درون خودت را نگاه کن تا ببینی آنچه را كه باعث این گیر شده است.

آیا ترس از محروم شدن از چیزی است؟

ترس سریع تر از هر چیز دیگری راههای فراوانی را مسدود میسازد. تمام ترسها و نگرانیهایت را به من واگذار كن و اجازه بده كه من حمایتت كنم.

بگذار كه من از نیرو  و قدرت، ایمان و اعتقاد پُرت كنم.

زمانیكه كه ارزشهای معنوی ات درست باشند، خواهی دید كه بقیه زندگی خودش به نهایت كمال جا خواهد گرفت.

 

 

کتاب صدای کوچک