٢٢ اردیبهشت. عشق

نمی توانید مرا بشناسید، در راه من قدم بردارید و اراده مرا انجام بدهید، اگر كه مرا دوست نداشته باشید.

 و نمی توانید مرا دوست داشته باشید مگر اینكه همدیگر را دوست بدارید. انسانهای زیادی از عشقشان به من حرف میزنند در حالیكه نمی دانند كه خودشان و همنوعانشان را دوست داشتن یعنی چه.

كلید همه چیز همیشه عشق است و مهمترین درس برای فراگیری، دوست داشتن است. تو باید یاد بگیری كاری را كه انجام می دهی دوست داشته باشی، كسانیرا كه با آنها هستی دوست داشته باشی، و حتی زمینی كه بر آن قدم میگذاری دوست داشته باشی.

تمام چیزهایی را كه چشمانت میبینند دوست بدار. خوش داشتن چیزها كافی نیست، باید دوست بداری و با تمام قلبت دوست بداری.

خوب است كه هر چند مدت خودت را نگاه كنی و ببینی كه چه عشقی در تو است. زندگی هر روزت را نگاه كن و ببین كه چه عشقی در كارهایی كه انجام می دهی، در حرفها و فكرهایت میگذاری.

 

 

کتاب صدای کوچک