٢٣ اردیبهشت. خودت باش

از بقیه برای خودت مثال ساختن دست بردار، و وقت بگذار تا در خودت جستجو كنی، و پیدا كنی كه من چگونه به تو احتیاج دارم و تو چگونه بطور عالی در تصویر كلی جا میگیری. هیچوقت بیجا و بیموقع و بدون هماهنگی قرار نگیر.

زمانیكه بتوانی خودت باشی، هر گونه نگرانی و تشنج از بین میرود چرا كه دیگر سعی در بودن چیز دیگری بجز خودت نیستی. در واقع، آنگاه دیگر سعی در بودن نخواهی داشت و فقط هستی.

در اینصورت در درونت، در آرامشی كامل هستی و این آرامش به بیرون منعكس می شود. علم، آرامش و آسودگی از تو منعكس می شود. هر كجا كه بروی محیط دوستی را بوجود می آوری و تو شانس و كمكی برای كسانی هستی كه با آنها برخورد می كنی، آنها را بالا می بری و صلح و هماهنگی را در دنیای اطرافت بوجود می آوری.

قلبت را بالا ببر و همواره شكر گزار باش چرا كه من راه را برایت نمایان می كنم.

 

 

کتاب صدای کوچک