٢٤ اردیبهشت. زندگی معنوی

اگر با دقت بگردی، بدون شك یكی بودن با مرا، سرچشمه هر زندگی، پیدا می كنی. اما باید كه برای گشتن وقت بگذاری.
این چیزی است كه حاضر و آماده برایت اتفاق نمی افتد مگر اینکه در تو خواست عمیق شناخت من و شناخت حقیقت وجود داشته باشد، و آنقدر بگردی تا معنی آنرا برای خودت پیدا كنی.

این تجربه عمیق شناخت معنوی فقط به انسانهایی میاید كه میخواهند بدانند. پس هیچوقت سطحی در تجربیات معنوی بازی نكن. فقط به تو بستگی دارد كه به پیش بروی و تجربه درونی آنرا بیابی.

چقدر زندگی خالی و پوچ است تا زمانیكه آنرا واقعاً زندگی نكنی، تا زمانیكه همه چیز را به تجربه نگذاری تا ببینی كه آیا این زندگی معنوی واقعاً عملی است و ارزش زندگی كردن را دارد یا نه.

همین الان كاری در این مورد نجام بده. زندگی معنوی سطحی به درد نمی خورد، بگذار كه معنویتت زندگی كند و برای همه نمایان باشد.

 حال بگذار که من ببینم كه واقعاً زندگی میكنی.

 

 

کتاب صدای کوچک