٢٥ اردیبهشت. تو هیچوقت تنها نیستی

به خودت و به قدرت خودت در انجام كارها و به كمك من، ایمان داشته باش. در اینصورت هر كاری كه در این زندگی شروع كنی در نهایت كمال و شادی به اتمام خواهد رسید.

زندگی اینجاست كه از آن بهره مند شوی. پس چرا آنرا با بی حالی و مثل اینكه كاری سنگین بر دوش داری طی میكنی؟

 حتی اگر در زندگی مسئولیتهای بزرگی بر دوش داری. لازم نیست كه آنها بر تو سنگینی كنند اگر كه رفتارت نسبت به مسئولیتهایت مثبت باشد، با علم بر اینكه در انجام آنها تنها نیستی  میتوانی آنها را از صمیم قلب دوست داشته باشی.

چرا كه من اینجا هستم و میتوانی همه چیز را با من در میان بگذاری. تو هیچوقت تنها نیستی. هر چه زودتر اینرا قبول كنی و اهمیت آن را دریابی، زودتر رفتارت در مقابل هر كدام از كارهایت عوض خواهد شد و زودتر قادر خواهی بود كه با هر وضعیتی خودت را سازش دهی و قادر خواهی بود كه هر كاری را كه انجام می دهی دوست بداری.

 

 

کتاب صدای کوچک