٢٦ اردیبهشت. تمام انسانها برای من برابر هستند

طوری باش كه حرفهایت و خواسته های قلبیت همواره لایق تو باشند. بهتر است كه سكوت كنی و حرفی نزنی، تا اینكه بگذاری كلماتی كه به محض گفته شدن باعث ناراحتی ات بشوند از لبانت خارج شوند.

حرف زدن بدون تفكر ممکن است باعث ناراحتی بی دلیل شود، پس یاد بگیر كه زبانت را كنترل كنی و آنرا در دهانت بچرخان قبل از اینكه حرف بزنی.

یك جمله زخم زننده گفتن یك لحظه بیشتر طول نمیكشد، اما درمان این زخم احتیاج به زمان بسیار دارد.

اگر یاد بگیری كه همه چیز را برای شكوه و جلال من انجام بدهی هیچوقت سردرگم نخواهی شد.

 اگر فقط زمان بگذاری و حوصله به خرج بدهی آتش الهی را درون هر كسی خواهی دید. آنگاه برایت ممكن خواهد بود كه این آتش را شعله ور سازی و هیچوقت سعی در خاموش كردن آن با انتقاد و تبعیض نخواهی داشت.

خواهی فهمید كه تمام انسانها برای من برابر هستند.

 

 

کتاب صدای کوچک