٢٧ اردیبهشت. یگانگی

هر چیزی جزئی از "تمام" است و توهم جزئی از تمام هستی. زمانیكه كاملاً این موضوع را فهمیدی و قبول كردی دیگر هیچوقت احساس جدایی نخواهی كرد. دیگر هیچوقت نخواهی توانست از این یگانگی خودت را جدا كنی چرا كه زندگی كردن و تجربه كردن، به آن زندگی، قدرت و واقعیت میدهد.

از همین الان چیزهایی را كه فرا گرفته ای زندگی كن و به اجرا بگذار و دیگر درسهایی را كه فراگرفته ای  مانند كلماتی خالی بدون واقعیت در خودت رها نكن . بذری كه كاشته نشود و به آن رسیدگی نشود رشد نمی كند.

یك روان گسترش نمی یابد، بزرگ نمی شود و حقیقت خود را در نمی یابد اگر در محیط درست با عشق و تفاهم همراهی نگردد.

فقط در این محیط است كه اتفاقاتی انجام میگیرند و خیلی سریع تغییراتی رخ میدهند.

قدیمی در مقابل روشنایی شگفت "جدید" محو میشود و گسترش خود آگاه بدون هیچگونه مانعی انجام میگیرد.

 

 

کتاب صدای کوچک