٢٨ اردیبهشت. طوری عمل كن كه میخواهی با تو عمل شود

با دیگری طوری عمل كن كه میخواهی با تو عمل شود. سر فرصت به این قانون فكر كن و آنگاه بگذار كه اعمالت را هدایت كند. همینطور كه این قانون را به اجرا بگذاری، خواهی دید كه خود خواهی و نگرانی برای خودت از بین میرود ومحبت به همنوعانت در جايگاه اول قرار مي گيرد

زمانیكه برای دیگران فكر و زندگی كنی است كه آزادی واقعی و شادمانی واقعی را پیدا خواهی كرد.

زمانیكه در این طرز فكر والا هستی، هر چیزی ممكن است اتفاق بیفتد چرا كه زندگی میتواند بدون مانع جریان داشته باشد.

دیدن موانع را قبول نكن، فقط فرصت ها را ببین! اگر اشتباه كردی خودت را در راه درست بگذار و از هر چیزی درس بگیر.هر مشكلی راه حلی دارد، آنقدر جستجو كن تا آنرا پیدا كنی. اگر با پشتكار جستجو كنی هر جوابی را حتماً پیدا خواهی كرد.

اما بخاطر داشته باش كه هیچ چیزی حاضر و آماده بدستت نخواهد رسید اگر كه سهم خودت را اجرا نكنی و كاری را كه باید انجام ندهی.

من به انسانهایی كه همكاری میكنند كمك میكنم.

 

 

کتاب صدای کوچک