٢٩ اردیبهشت. روز جدید

دیروز را پشت سرت رها كن و وقتت را دیگر با فکر کردن در مورد اشتباهات و شكستهای قدیمی هدر نده تا روزت را خراب نكنی.

برای این روز جدید بدون تیرگی شكر كن. این روز پاك و شگفت است و تنها دست تو است كه همینطور آن را نگه داری. فقط به تو بستگی دارد كه با قدمی محكم و با ایمان و اطمینانی كامل به اینكه روز شگفتی خواهد بود، وارد آن شوی.

همه چیز بطور عادی جا خواهد گرفت و بطور هماهنگ باز خواهد شد.

با لذت و شادی با تمام كسانیكه با آنها برخورد خواهی كرد حرف خواهی زد و هیچگونه فكر منفی وارد روانت نخواهد شد.

در تازگی روز همه چیز به مراتب خوب است.

همه چیز عالی است و با كمك همیشگی من و با راهنمایی من تو این محیط را مراقبت خواهی كرد با آگاهی كامل از حقیقت من و حضور الهی من و با خدمت من در آرامش و اطمینان.

 

 

کتاب صدای کوچک