٣٠ اردیبهشت. همواره نزدیك تر

جایی كه من هستم، آزادی است. جایی كه من هستم، كمال زندگی است، و شادی ناگفتنی. هر كسی میتواند این حالت روان را پیدا كند، تنها اگر به خود وقت بدهد تا در آرامش به درون خود نگاه كند.

من در تو هستم، پس از جستجو در بيرون دست بردار. از به دنبال چیزهایی واهی دویدن دست بردار و آنچه را كه به دنبالش هستی در درون خودت پیدا کن.

به چه دردت میخورد كه تمام این چیزها را بدانی ؟

چرا از زندگی كردن با تئوری ها دست برنداری و آنچه را كه میدانی تجربه نكنی؟ چرا از همین الان شروع به كاملاً آگاه شدن از حقیقت من و حضور الهی من نباشی؟ چرا مرا دعوت نكنی كه با تو در هر چه كه هستی شریك شوم و چرا به خودت فرصت اینرا ندهی كه با من راه بروی، حرف بزنی و صدای آرام مرا گوش بدهی؟

نزدیك بیا، همواره نزدیك تر.

در اعماق خودت این یگانگی كامل را احساس كن، و شگفتی بودن در صلحی كامل را احساس كن چرا که از یگانگی ات با من آگاهی .

 

 

کتاب صدای کوچک