٣١ اردیبهشت. هر كس باید راه خودش را پیدا كند

هیچوقت سعی نكن از راه دیگران ایراد بگیری. هر كس باید راه خودش را پیدا كند و به هدفش آنطوری كه میخواهد برسد. بعضی ها هدف خود را از راه تفكر، مشاهده، تلاش یا از برخورد با دیگران پیدا میكنند. اجازه بده که هر کسی راه خودش را پیدا و دنبال کند.

راههای بن بست را انتخاب نكن، در كوره راهها سردرگم نشو، و نیرو و وقت گرانبهایت را هدر نده. راه تنگ و مستقیم را دنبال كن. چشمانت را از هدف برندار، هدف یگانگی كامل با من است، با خدایی كه درون تو است.

هیچوقت از سختی راه ناامید نشو، ادامه بده و بدان كه موفق خواهی شد.

این زندگی برای كسانیكه میترسند با حقیقت روبرو شوند و مستقیم در روشنایی قدم بردارند، نیست.

قوی و شجاع باش. دستت را در دست من بگذار و اگر اجازه بدهی در هر قدم این راه هدایتت میكنم.

 

 

کتاب صدای کوچک