اول خرداد. من عشق و صبری بینهایت دارم

اگر به بچه كوچكی اجازه ندهی كه خودش فعالیت كند، تغذیه كند، راه برود و لباس بپوشد، بنویسد، نقاشی كند و حرف بزند، او هیچوقت رشد نخواهد كرد و هیچگاه استقلالش را پیدا نخواهد كرد و قادر نخواهد بود روی پای خود بایستد و خود تصمیم بگیرد.

تو باید پشت سر بمانی و به آنها این امكان را بدهی كه اشتباه كنند و به اندازه كافی وقت داشته باشند تا از پس كاری که شروع كرده اند برآیند. تو باید حسابی صبور باشی، صبر كنی و فقط نگاه كنی، هر چقدر هم كه برایت راحت باشد كه كاری را بجای او سریع تر انجام دهی.

چشمانت را باز كن و متوجه شو كه زندگی یك كلاس درس است و تو همواره باید یاد بگیری.

بارها من باید پشت سر بمانم و با عشقی فراوان ناظر آن باشم كه تو با زندگی در جدالی تا اینكه درسی حیاتی را فرا بگیری، درسی را كه دیگر خوب بلد خواهی بود و هیچوقت فراموش نخواهی كرد.

من عشق و صبری بینهایت دارم.

 

 

کتاب صدای کوچک