٢٥ دی. دقیقاً در جای درست خود هستی

كارهای فراوانِ زیبایی را در زندگی می‌توان انجام داد، اما تو چه كاری را می‌توانی به بهترین نحو انجام بدهی؟ پیدا كن كه چه كاری است و برو با خوشحالی انجامش بده.

وقت و نیرویت را برای خواستن چیز دیگری هدر نده و آرزوی جای دیگر بودن را از سرت بیرون كن.

قبول كن كه در حال حاضر، دقیقاً در جای درست خودت هستی و باید كار به خصوصی را انجام بدهی. پس با شادی و عشق هرچه را كه داری صرف این‌كار بكن. ببین كه چقدر زندگی می‌تواند برای تو و تمام اطرافیانت خوشایند باشد.

نمی‌توانی انتظار داشته باشی كه جزئی از عالم شوی اگر كه واقعاً، از درون خودت، "بهترین" را به عالم ندهی! وگرنه خودت را از آن بریده‌ای و در تو هم كمالی نخواهد بود. اما به چه رضایتی خواهی رسید وقتی كه به نفع همهء عالم، كاری را كه باید بشود، كامل انجام دهی.

 

 

کتاب صدای کوچک