٤ خرداد. هیچگونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد

آیا حقیقتاً میتوانی بگویی كه همنوعانت را دوست داری، از همنشینی با آنها خوشحالی و آنها را مانند خانواده خود میدانی؟

یا اینكه فقط تحملشان میكنی و برخورد با آنها واقعاً برایت سخت است؟ نمی توانی بگویی كه مرا دوست داری اگر كه همنوعانت را دوست نداشته باشی، چرا كه این ارتباطات آنقدر با هم نزدیك بافته شده اند كه ممكن نیست یكی را بجز دیگری دوست داشت.

آیا وقتت را صرف این میكنی كه انتخاب کنی چه كسی را دوست داشته باشی؟ و آیا كسانی وجود دارند كه دوست داشتن آنها برایت ممكن نیست؟

در عشق هیچگونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد، چرا كه عشق الهی همه چیز را به همان ترتیب در بر می گیرد. همه كس را مانند تصویر و شباهتی از من ببین، هر چه كه رنگ، نژاد، جنسیت، عقیده و یا مذهب او باشد.

تو باید به جایی برسی كه یگانگی هر زندگی را ببینی و درك كنی، معنی واقعی خانواده بشریت را بشناسی و مرا مانند سرچشمه هرچیز بشناسی.

 

 

کتاب صدای کوچک