٥ خرداد. شگفتی و شكوه زندگی

آسمان مرا به زمین بیاور. این فقط به طرز زندگیت و برخوردت با زندگی ربط دارد. زندگی شگفت است، اما تو باید چشمانت را باز كنی و شگفتی و شكوه آنرا ببینی.

تو باید آماده دیدن طرف خوب زندگی باشی و تنها خودت را بر روی آن متمركز كنی. و طرف بد، منفی و مخرب آنرا نادیده بگیری تا به این ترتیب هیچگونه نیروی زندگی به آن ندهی.

زیباییها و شگفتی های طبیعت اطرافت هستند، اما برایت پیش میآید كه یك روز كامل را سپری كنی بدون اینكه به محیطت توجه كنی.

چقدر چیزها را در زندگی از دست می دهی تنها بخاطر اینكه روان خودت را بر آنها میبندی و نمی خواهی كه آنرا به حدی ببری تا باهر زندگی یكی شوی.

وقت بگذار تا کامل زندگی كنی، نگاه كنی و گوش بدهی، بطوریكه هیچ چیز را از دست ندهی و بتوانی از همه چیز لذت ببری. سپس برای همه چیز شكر گزار باش.

این روز را با تصمیم به اینكه دنیای بهتری در اطرافت بوجود آوری شروع كن.

 

 

کتاب صدای کوچک