٦ خرداد. از من نیرو بگیر

هر كسی، بعضی وقتها احتیاج دارد كه از دنیا خارج شود تا آرامشی را كه فرای هر فهمی است پیدا كند. هر روانی احتیاج دارد كه تعادل پیدا كند و این فقط در صلح و سكوت امكان پذیر است.

یكبار كه این تعادل درونی پیدا شد، می توانی هر كجا بروی و هر كاری را انجام بدهی بدون اینكه شلوغی و هرج و مرج خارج هیچگونه تاثیری بر تو داشته باشد.

در بالاترین مكان مخفی رفتن و در  یگانگی  پیدا كردن با من است، كه به تو امكان اینرا میدهد كه ادامه بدهی حتی اگر دیگر توان برداشتن یك قدم دیگر را هم نداری.

این قدمهای برداشته شده در ناشناخته، در ایمان، در قدرت من هستند كه معجزه میافرینند و زندگی ها را عوض میكنند. این قدم ها هستند كه ناممكن را ممکن میسازند و سرزمین مرا بر روی زمین میآورند. شكوه آسمان جدید و زمین جدید. همواره به سمت این هدف پیش برو.

وقتی كه تغییر لازم است، عوض شو و سریع عوض شو.

من با تو هستم. همیشه از من نیرو بگیر!

 

 

کتاب صدای کوچک