٧ خرداد. نظم شخصی

قبل از كوهنوردی حتماً تمام وسایلت را امتحان میكنی و طنابت را بررسی میكنی كه هیچ اشكالی نداشته باشد چون زندگیت به آن بستگی دارد.و یك راهنمای خوب انتخاب میكنی كه به او اطمینان كامل داشته باشی قبول داشته باشی كه دستوراتش را اجرا كنی حتی اگر دلیلش را ندانی.

در این زندگی معنوی هم همینطور است.

اگر اطاعت و نظم شخصی را یاد نگیری و تصمیم نگرفته باشی كه اراده مرا انجام دهی و به صدای من گوش بدهی، نمی توانی امید داشته باشی كه قدم اولت را در این زندگی پر از ماجرا برداری. چرا كه خطرناك خواهد بود.

اگر خودت را در تنگنا احساس میكنی، سر فرصت ببین كه چه چیزی در درونت تو را زندانی كرده است.

در مورد نظم شخصی كجای كار هستی ؟ آیا فقط به خودت "نه" می توانی بگویی؟

از نظر "فرمانبرداری" كجای كار هستی ؟ آیا آماده هستی كه اراده مرا دنبال كنی هر چقدرهم برایت گران تمام  بشود؟

 

 

کتاب صدای کوچک