٨ خرداد. مایكی هستیم

تو جرقهء نور در روان من هستی. تو جرقه عشق در قلب من هستی . هر وقت كه توانستی اینرا قبول كنی، هر وقت توانستی خودت را مانند دنیای كوچكی که به همانند كل هستی است ببینی، آنگاه دیگر هیچوقت خودت را بی ارزش نخواهی پنداشت و یا نسبت به خودت بد فكر نخواهی كرد.

خواهی فهمید كه تو واقعاً به مانند و مشابه من درست شده ای، خواهی فهمید كه مایكی هستیم و هیچ چیزی یا هیچ كسی نمی تواند ما را از هم جدا كند. اگر تو خودت را از من جدا میپنداری،این فکر تو است، چرا كه من هیچوقت خودم را از تو جدا نمی كنم.

تو شخصاً آنچیزی هستی كه من كلاً هستم. آیا برایت خیلی عجیب است كه می باید دوباره متولد شوی تا این حقیقت را قبول كنی؟

خیلی ها آنقدر از من دور شده اند، آنقدر از من جدا شده اند و مرا در آسمان های آنقدر دور جای داده اند كه نمی توانند به من نزدیك شوند.

من در تو هستم، پنهان در اعماق تو، و منتظرم كه مرا بشناسی و به  من روی آوری.

 

 

کتاب صدای کوچک