٩ خرداد. بر روی پاهای خودت بایست

میتوان از حقایق معنوی برایت صحبت كرد، اما فقط با زندگی كردن و اجرا كردن آنها در زندگی روزمره ات و امتحانشان است كه آنها برایت واقعیت می شوند زنده می شوند و در تو زندگی میكنند.

تو باید خودت فكر كنی، خودت زندگی كنی و راه حل های خودت را پیدا كنی. تو باید بر روی پاهای خودت بایستی و هیچوقت انتظار آنرا نداشته باشی كه دیگری به جای تو بایستد. به درونت رو كن و جوابهایت را آنجا جستجو كن و پیدایشان خواهی كرد.

البته ممكن است كه زمان ببرد. ممكن است كه مجبور شوی یاد بگیری صبور باشی و مرا خدمت كنی اما زمانیكه ایمان و عقیده ات به اندازه كافی قوی باشند، هر چرا كه بدنبالش بگردی پیدا خواهی كرد. یاد بگیر كه رشد كنی و گسترش یابی.

یاد بگیر كه از سرچشمهء همه قدرت، همه دانش و همه دانایی برداشت كنی. و همواره رو به من كن، رو به معنویت، رو به خدای درونت!

من هیچوقت رهایت نخواهم كرد، چرا كه از این پس تو بدون تردید میدانی كه من با تو هستم، همیشه.

 

 

کتاب صدای کوچک