١٠ خرداد. ملکوت

از همین الان شروع کن به گسترش دادن روانت و "فراوانی" را در مورد هر چیزی فكر كن، چون فقط اینطوری است كه تمام احتیاجاتت می توانند جواب بگیرند.

من میخواهم بدانی كه دلخواه من است كه ملکوت را به تو بدهم، چون از ملکوت است كه همه چیزهای دیگر سرچشمه میگیرند.

برای همین است كه تو باید قبل از هر چیز به دنبال آن باشی، آنگاه بقیه چیزها اضافه بر آن به تو داده خواهد شد.

من هر كدام از احتیاجاتت را میشناسم و هر كدامشان بطور كاملی جواب میگیرند، اینرا از صمیم قلب قبول داشته باش. هیچوقت اجازه نده كه حتی یك تردید بر تو وارد شود و این شگفتی را خراب كند.

حرف مرا قبول كن. از آن زندگی كن و شاهد معجزه پشت معجزه باش. زمان معجزات تمام نشده است. اگر زندگیت كاملاً به من وقف شود تو شگفتیهای فراوانی را خواهی دید.

ناممكن را خواهی دید كه ممكن شده. دست مرا در هر چیزی خواهی شناخت. قلبت از عشق و قدردانی نسبت به هر اتفاقی لبریز خواهد بود.

 

 

کتاب صدای کوچک