کتاب صدای کوچک

تصویر خرداد

در بزرگ و سنگینی به من نشان داده شد، لولاهای آن زنگ زده بودند و به سختی امکان باز کردن آن وجود داشت. آنگاه دیدم كه چند قطره روغن بر لولا چکاندند و با آن به آرامی بازی كردند تا اینکه ممکن شد که آنرا تنها با یک انگشت باز کرد.

شنیدم:

هر چقدر بیشتر روغن عشق را استفاده كن، چون عشق است كه چیزها را آسان میسازد.

عشق است كه در هر صورت راهی پیدا خواهد كرد.

 قلبت را باز كن و بگذار كه عشق آزادانه جاری باشد!