١١ خرداد.

چرا به خودت عادت ندهی كه به زندگی با طرز فكری درست و شاد برخورد كنی؟ با ایمان و اطمینانی كامل در اینكه فقط "بهترین" در انتظار تو است؟

من میخواهم كه تو بهترین های زندگی را داشته باشی.

من نمیخواهم كه زندگیت را با بار سنگینی بر دوشت و نگران از وضعیت دنیا طی كنی. من احتیاج دارم كه تو آزاد باشی تا بتوانم در تو و از طریق تو عمل كنم .

از نگرانی دست بكش و بارهایت و نگرانی هایت را به من واگذار كن! بدان كه عالم آسمانی در تو است، منتظر اینكه تو آنرا بشناسی.

تو باید اینرا  بدانی، به آن معتقد باشی و آنگاه آنرا نمایان سازی.

عالم آسمانی یك طرز فكر است و همه باید بدنبال آن باشند و پیدایش كنند. هر كسی قبل از پیدا كردن آن باید كه عميقاً خواستار آن باشد.

باید خواسته ات وجود داشته باشد، و آنقدر قوی باشد تا كه هیچ چیزی نتواند مانع راه شود.

 

 

کتاب صدای کوچک