٢٦ دی. به هر چیزی همان‌طور كه باید اهمیت بده

چرا كه آرام نگیری؟ آرام باش و بگذار كه من افسار را به دست بگیرم، چرا كه هرچه‌قدر در زندگی‌ات تشنج و سخت كوشی بیشتر باشد، كمتر كار به درد بخور انجام می‌دهی.

 چرا نمی‌گذاری كه با طبیعت همراه باشی، با جریان جلو بروی و كارهایی را كه باید انجام شوند به سادگی و با شادی انجام دهی؟ چرا از زندگی‌ لذت نبری، به جای این‌كه خودت را بدون هیچ‌گونه شادی و عشق، مجبور به كارهای مختلف كنی؟ زندگی وقتی زیبا است كه با آن هماهنگ باشی و در مقابل هیچ چیز مقاومت نشان ندهی. چرا چیزها را برای خودت مشكل می‌كنی؟ چرا از امروز یك روز مخصوص نسازی و بهترین را در هر چیز نبینی؟

برای همه چیز شكر كن. به هر چیزی همان‌طور كه باید اهمیت بده. من می‌خواهم كه تو از زندگی لذت ببری. با دیدن زیبایی طبیعت اطرافت شروع كن و خواهی دید كه یك چیز زیبا تو را به زیبایی دیگری راهنمایی می‌كند تا این‌كه تمام زندگی‌ات پر از شگفتی و شادی شود.

 

کتاب صدای کوچک