١٢ خرداد. نگران نباش

زمانیكه ایمان و اطمینانت در من هستند و هیچگونه تردید و ترسی نداری، هر كاری را میتوانی انجام دهی.

در این زندگی هیچ كاری نیست كه نتوانی انجام دهی وقتی كه طرز دیدت و رفتارت درست باشند واطمینانی كامل به قدرتت در انجام كارها دشته باشی. تو در خودت همه قدرت، همه دانایی، همه نیرو، همه هوش و همه فهم را داری. این من هستم كه با عمل در تو از طریق تو، به تو امكان میدهم كه كاری را كه به نظر ناممكن است انجام دهی.

هیچوقت از بالا نشانه گرفتن نترس، هیچوقت از انتظار ممكن شدن ناممكن نترس. در تنگنای محدوده خودت زندگی نكن، بلكه بسیار فراتر از این محدوده ها زندگی كن تا به من فرصت اینرا بدهی كه به تو نشان بدهم چگونه همه چیز با من ممكن است.

اگر فرصت اینرا ندهی، چگونه انتظار داری كه بفهمی چه چیزهائی میتواند انجام شود وقتی كه من با تو در ارتباط هستم و زندگیت را راهنمایی میكنم؟

نگران نباش، اجازه بده من افسار را به دست بگیرم و ببین كه چه میشود!

 

 

کتاب صدای کوچک