١٣ خرداد. مرا در سكوت جستجو كن

ایمان و اطمینانت كجا هستند؟ تو نمی توانی یك زندگی معنوی داشته باشی اگر به من ایمان و اطمینان نداشته باشی. اجازه بده كه من هر کدام از قدمهایت را راهنمایی كنم! همواره مرا در سكوت جستجو كن. و اجازه بده كه من راه قدم بعدی ات را برایت نمایان سازم و آنگاه بدون ترس و با شادی واقعی آنرا انجام بده.

چطور می توانی انتظار داشته باشی كه كارهای بزرگتری انجام بدهی و مسئولیتهای بزرگتری داشته باشی تا زمانیكه در كارهای ساده یاد نگرفته ای كه فرمان ببری و آنها را بخوبی انجام بدهی؟ چطور میتوانی انتظار داشته باشی كه دنیا را در قلبت جای دهی در حالیكه هنوز یاد نگرفته ای كه دیگری را دوست بداری و در صلح و هماهنگی با بقیه فعالیت كنی؟

یك بچه قبل از دویدن باید راه رفتن را یاد بگیرد.

تو باید یاد بگیری كه دیگران را دوست داشته باشی و صلح و هماهنگی در اطرافت بوجود بیاوری قبل از اینكه بتوانی در دنیا هماهنگی بوجود آوری.

قبل از هر چیز در خودت نظم را ایجاد کن. آنگاه من خواهم توانست از تو استفاده كنم برای كمك و خدمت به همنوعانت.

 

 

کتاب صدای کوچک