١٤ خرداد. جدید

هیچوقت كاملاً از طرز دیدت نسبت به زندگی راضی نباش.همواره چیز جدید و جالبی برای یادگیری وجود دارد و این برایت فقط در صورتی ممكن است كه در تمام موارد باز و با توجه باشی.

تازه های واقعی همیشه به سادگی قابل فهم نیستند. نگران نباش، در ایمان آنها را بپذیر و بدان كه در اینصورت فهمت رشد خواهد كرد. آنگاه با دركی درونی خواهی فهمید كه آیا این فكرها، طرز بودن ها و عمل های جدید درست هستند یا نه.

اگر دروناً احساس كردی كه درست هستند. قبول كن كه آنها را بپذیری حتی اگر كاملاً برایت واضح نباشند. كم كم روشن خواهی شد و نسبت به معنای آنها بیدار میشوی.

تو كه نمی توانی تا آخرین روز زندگیت همواره به همان منوال زندگی كنی. تو باید خواست اینرا داشته باشی تا در جدید پا بگذاری.

 

 

کتاب صدای کوچک