١٥ خرداد. دوست داشتن

آیا میدانی دوست داشتن یعنی چه؟ احساس اینكه قلبت چندان از شادی و شكر لبریز باشد كه باید به تمام اطرافیانت جاری شود؟ احساس شگفتی از خوشی و یگانگی با هر زندگی.

ترس، بدخواهی، حسادت، میل های بیخود و حرص ها در مقابل عشق محو می شوند. چرا كه جایی برای نیروهای منفی و مخرب در حضور عشق نیست.

اگر قلبت سرد است و هیچگونه محبتی در آن نیست، ناامید نشو، در اطرافت نگاه كن و چیزی را برای دوست داشتن پیدا كن. حتی چیز كوچكی، تا اینكه این جرقه كوچك تمام وجودت را شعله ور كند و عشق در تو روشن شود.

یك كلید كوچك میتواند در بزرگی را باز كند. عشق كلید تمام درهای بسته است. یاد بگیر از آن استفاده كنی تا تمام درها باز شوند.

از جایی كه هستی شروع كن. چشمانت را باز كن، قلبت را باز كن، احتیاجی را پیدا كن و به آن جواب بده.

 

 

کتاب صدای کوچک