١٦ خرداد. در درون هر روان

هر اتفاقی در زندگیت بستگی به روانت دارد. آن را بالا ببر تا تمام هستی ات را بالا برده باشی و همچنین طرز دیدت را به زندگی.  آنگاه شروع به یك زندگی واقعی و شگفتی خواهی كرد كه در واقع میراث واقعی تو است.

میتوان از آن برایت صحبت كرد و میتوانی ببینی كه دیگران آنرا زندگی میكنند. اما تا زمانیكه وارد آگاهی ات نشود و تو نتوانی قبول كنی كه سهم تو است، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

روانی كه به ظاهر ساده است و به مانند روان یك بچه میماند میتواند خیلی راحت تر ملكوت را بپذیرد تا روانی كه عميقاً متفكر است و خیال میكند كه تمام كارها را فكراً بلد است. اما خود آگاهش را به مراتب بالا نبرده باشد.

هر كسی می تواند به مراتب خود آگاهی والا دست بیابد. اما این چیزی است كه باید از درون انجام شود. از طریق دانش و فهمی درونی كه احتیاج به هیچگونه معلومات و دانش خارجی ندارد.

همه چیز در درون هر روان گنجانده شده است، فقط در انتظار این است که قبولش كنند و آنرا نمایان سازند و زندگی اش كنند.

 

 

کتاب صدای کوچک