١٨ خرداد. روز جدید

اولین فكرت وقتی كه از خواب بیدار میشوی چیست؟ آیا فكری كاملاً شاد است برای این روز زیبایی كه شروع میشود، و یا نگرانی از اتفاقاتی است كه در این روز جدید ممكن است برایت پیش آید؟

آیا هماهنگی با این روز جدید برایت دشوار است؟ آیا میتوانی با سرودی از شادی و قدردانی در قلبت بیدار شوی؟

تغییر مهمی برایت خواهد بود زمانیكه اینطور روزت را شروع كنی و با عینكهای شادی دنیا را نظاره كنی.

روزت را خوب شروع كن. نگران فردا نباش، تنها چیز مهم، امروز است و كارهایی كه با آن و در آن انجام می دهی.

فقط بدان كه میتوانی موفق شوی و روزی واقعاً پیروز خواهی داشت و تمام كارهایی كه انجام می دهی عالی انجام خواهند شد.

بدان كه هر چه میگویی با عشق گفته خواهد شد، بدان كه تمام فكرهایت از والاترین فكرها خواهند بود. و امروز فقط بهترین متعلق به تواست.

 

 

کتاب صدای کوچک