١٩ خرداد. تو جزئی از برنامه بینهایت من هستی

تو جزئی از برنامه بینهایت من هستی! تو در نقشه كلی نقشی برای بازی كردن داری. ممكن است كه نقش خیلی كوچكی باشد، اما برای تكمیل تمامی الزامی است. هیچوقت احساس نكن نقش تو آنقدر كوچك است كه بیهوده است. تو چطور میتوانی قضاوت كنی؟

من تو را، در جایی كه باید باشی و با نقشی كه مخصوص تو است احتیاج دارم.

اگر كه هنوز نقشت را پیدا نكرده ای، فقط به خودت بستگی دارد كه آنقدر جستجو كنی تا آنرا پیدا كنی.

خودت  را مجسم كن كه در جای دقیقی كه باید باشی قرار میگیری، آنچه را كه باید به تمامی بدهی می دهی و جزئی از این تمامی شگفت هستی، و دیگر به هیچ وجه جدا نیستی. هیچكس دیگری نمی تواند اینكار را برای تو انجام دهد.

تو میباید كه جستجوها و كشفیات خودت را انجام بدهی هیچكس دیگری نمی تواند بجای تو زندگی كند. تنها تو میتوانی.

 

 

کتاب صدای کوچک