٢٠ خرداد. این راه به زندگی حركت میدهد

یكبار كه قدم بر روی این راه معنوی گذاشتی دیگر هیچگاه زندگی برایت كسل كننده و تكراری نخواهد شد چرا كه این راه به زندگی حركت میدهد. جدید خواهد توانست آزادانه و به كمال در اطراف تو و در تو گسترش یابد.

آیا همواره از زندگی كردن به یك منوال راضی هستی؟ آزاد هستی كه این انتخاب را انجام دهی، اما در این صورت انتظار اتفاقاتی را كه بالایت ببرند نداشته باش. در اینصورت نمی توانی انتظار تغییرات بزرگی را داشته باشی و نمی توانی انتظار داشته باشی كه من از تو برای كمك به بوجود آوردن آسمان و زمین جدید استفاده كنم.

كسانیكه تصیمیم میگیرند سر خود زندگی كنند باید آماده باشند تا نتیجه آنرا هم قبول كنند. اما كسانیكه خواست انجام اراده من و خواست حركت در راه من را دارند عصر جدید را گشایش می كنند.

چرا برای تصمیم گیری منتظر فردا شوی ؟ همین الان انتخاب كن.

 

 

کتاب صدای کوچک