٢١ خرداد. آرامش

در آرامش است كه همه چیز روشن میشود، در آرامش است كه میتوانی آسوده باشی و مرا پیدا كنی.

من همیشه اینجا هستم، اما تو نسبت  به این شگفتی نابینا هستی تا زمانیكه آرام شوی و مرا در سكوت جستجو كنی، و اینرا هر زمانیكه میتوانی انجام دهی.

هر چه بیشتر تمرین كنی، بیشتر برایت طبیعی میشود تا جایی كه بتوانی آنرا به سادگی نفس كشیدن انجام دهی.

الزامی نیست كه به بیرون بدوی تا تنها باشی و مرا پیدا كنی، در هر مكانی و در هر زمانی و در هر كاری كه انجام می دهی میتوانی مرا بیابی.

مهم نیست كه در اطرافت هرج و مرج، شلوغی و سروصدا باشد. در هر صورت تو میتوانی خودت را در صلح و سكوت درونی ات قرار بدهی و مرا ببینی.

و وقتی كه مرا پیدا كردی، نور حقیقت هر وضعیتی را روشن خواهد كرد، چرا كه هر جا من هستم تاریكی نیست، مشکلی نیست. فقط صلح است.

 

 

کتاب صدای کوچک