٢٧ دی. بدان كه كجا می‌روی تا در راه گم نشوی

اگر كه كوچكترین شكی در مورد انجام كاری داری، در خدمت من سكوت كن و هیچوقت عجولانه و بدون رحمت من كاری انجام نده.

 بدان كه كجا می‌روی تا در راه گم نشوی، برای همین است كه مهم است قبل از حركت منتظر چراغ سبز من باشی. سكوت كردن و در خدمت من بودن وقت تلف كردن نیست.

وقت تلف كردن زمانی است كه عجولانه كاری را انجام بدهی و بعد مجبور به بازگشت به عقب شوی. اما وقتی كه می‌دانی كاری درست است، بدون تأخیر آن را تا به آخر انجام بده.

 فقط زمانی که کوچکترین احساس تردید در مورد چیزی را داری باید آنقدر صبر كنی تا مساله برایت روشن شود.

 

کتاب صدای کوچک