٢٢ خرداد. زیبایی

زیبایی زندگی همواره در اطراف تو است، چشمانت را باز كن و آنرا كشف كن، به خودت جذب کن، از آن لذت ببر، آن را منعكس كن و جزئی از آن شو.

اگر در انتظار دیدن زیبایی باشی، آن را میبینی. و اگر در انتظار دیدن زشتی باشی، آن را خواهی دید. انتخاب همیشه با خودت است.

خودت را از آبشار زیبایی سیراب كن و بدون اینكه بتوانی جلوی خودت را بگیری زیبایی را نشان خواهی داد. چرا كه چیزی كه در درون است به بیرون منعكس می شود. تو به مانند آئینه ای هستی، تو نمی توانی آنچه را كه در درون خودت است پنهان کنی چرا که در هر صورت نمی توان جلوی چیزی را كه در درون است گرفت.

دیریا زود به بیرون منعکس خواهد شد پس اجازه بده كه آزادانه جاری باشد و هیچوقت سعی نكن كه جلوی روند آنرا بگیری. روانت را بالا ببر تا بتوانی زیبایی را در هر چیز و در هر کس ببینی. در این حالت مرا خواهی دید، چرا که من زیبایی، هماهنگی و کمال هستم.

یاد بگیر که این زیبایی و هماهنگی را در هر فکر، حرف و عملت نمایان سازی.

 

 

کتاب صدای کوچک