٢٣ خرداد. همیشه جای شكر كردن هست

بسیار مهم است كه طرز برخورد درستی در همه موارد داشته باشی.

نمی توانی رشد كنی و شكوفا شوی اگر رفتارت منفی باشد و تنها مشكلات و موانع زندگی را ببینی. در هر وضعیتی، اگر سر فرصت بگردی، خواهی دید كه قسمت خوبی وجود دارد، و همینطور همیشه جای شكر كردن هست.

وقتی که قلبت خالی از مهر باشد، خوبی های زندگی ات، خوبی های اطرافیانت و این زندگی شگفتی که مال تو است را نمیتوانی ببینی.

تو واقعاً در حمایت عشق من هستی! اما اگر آماده قبول آن نباشی و آنرا نشناسی و برایش شكر گزار نباشی، مثل این است كه با چشمان بسته قدم بزنی و همواره از وضع خودت مینالی.

سر فرصت وضعیت خودت را بررسی كن و اگر خودت را كاملاً در بند احساس میكنی. بهترین و سریع ترین راه تغییر این است كه شروع به بخشیدن به دیگران كنی.

زندگی آن چیزی است كه با آن انجام می دهی. با زندگی ات چه میكنی؟

 

 

کتاب صدای کوچک