٢٤ خرداد. فقط به بهترین فكر كن

چرا خودت را برای اشتباهات، كمبودها و شكستهای ظاهری ات محكوم كنی؟ چرا بجای اینكه وقتت را صرف منفی ها كنی، ضعف ها را به قدرت، و اشتباهات و شكستها را به صفات مثبت تبدیل نكنی و اجازه ندهی كه مثبت در زندگی ات نمایان شود؟

در درون خودت، زیبایی واقعی، درستی واقعی و خوبی واقعی را كشف كن! ایمان داشته باش كه در درون تو است و زمانیكه به دنبالش بگردی آنرا پیدا خواهی کرد.

اگر قبول نكنی كه بهترین را در خودت ببینی و تصمیم بگیری كه تنها بر روی منفی های خودت متمركز شوی، آنگاه باید نتیجه اش را هم قبول كنی، چرا كه تو به خودت آنچه را كه در فكر داری جذب میكنی.

تو آنچیزی هستی كه فكر میكنی. فقط به بهترین فكر كن و بهترین را به خودت جذب خواهی كرد. بدان زمانیكه با تو هستم و تو را راهنمایی و هدایت میكنم، هر كاری برایت امكان پذیر است.

اگر قبول كنی كه من در تو هستم، چطور چیز دیگری امكان خواهد داشت؟

 

 

کتاب صدای کوچک