٢٥ خرداد. نیروی معنوی

تو نیروی بزرگی را در دست داری. حواست باشد كه آنرا به نفع همه بكار ببری. قدرت میتواند مثبت و یا منفی بكار رود، طرز استفاده از آن فقط به تو بستگی دارد.

وقتی كه میخواهی فقط بهترین نتایج را ببینی، و از آن بطور مثبت استفاده كنی، آنگاه بهترین اتفاقات ممكن است رخ می دهند.

وقتی كه نیروی برق بطور مثبت استفاده میشود، میتواند كارخانه ها را بچرخاند و شهرها را روشن كند و كارهای عجیب دیگر اما اگر بطور اشتباه استفاده شود نتایج آن میتواند مخرب باشد.

نیروی معنوی هم همینطور است از نیروی مرئی هم قوی تر است. این نیرو حاضر و آماده اینجا است اماباید به درست استفاده شود.

آنگاه فقط خوبی نتیجه آن خواهد بود و تو شگفتی پشت شگفتی را خواهی دید كه به كمال گسترش می یابد.

كسانیكه آماده هستند و آمادگی دارند كه از این قدرت بصورت درست استفاده كنند، در حال حاضر در حال همكاری برای نمایاندن آسمان جدید و زمین جدید هستند.

 

 

کتاب صدای کوچک