٢٦ خرداد. من راهنمای تو هستم

خواسته ات باشد كه در زندگی هدفی داشته باشی. هیچوقت از بی هدفی و سردرگمی در زندگی، مانند قایقی كه در جریان رها است راضی نباش، چرا كه بدون هدف شخصی، هیچ جایی نخواهی رفت.

تو باید بدانی كه كجا میروی و چه انجام می دهی.

انسانهای بیشماری به خود اجازۀ سردرگم بودن میدهند و در نتیجه هیچ كار واقعاً سازنده ای انجام نمی دهند. آرامش و اعتقاد درونی ات را پیدا كن و آنگاه بدون خستگی و دردسر راه خودت را دنبال كن و آن كاری را كه میدانی باید انجام بدهی - چون از درون خودت به تو نمایان شده است - را انجام بده.

همواره با اعتقادی درونی بدان كه كاری را كه انجام می دهی درست است. آنگاه میتوانی با قدمی محكم پیش بروی و با قدرت و ایمان واقعی تمام سدها  را كنار بزنی.

بدان كه من قطب نمای تو هستم، من راهنمای تو هستم و تو را به هدفت راهنمایی میکنم، هر چقدر هم که راه بظاهر مشکل آید.

 

 

کتاب صدای کوچک