٢٧ خرداد. زندگی كن و بگذار كه بقیه هم زندگی خودشان را بكنند

همیشه بخاطر داشته باش كه همه راهها به من میرسند، ولی برخی از آنها از بقیه سخت تر و پر پیچ و خم دارتر هستند. بعضی ها هم به نظرت خیلی عجیب و بیهوده خواهند آمد. ولی نگران نباش. اجازه بده كه هر كسی راه خودش را پیدا كند و آنرا دنبال کند و تو راه خودت را پیدا كن، مهم نیست كه تا چه اندازه با راه بقیه فرق داشته باشد.

بدان كه بالاخره همهء شما به همان هدف كه یگانگی اتان با من است، خواهید رسید.

 یكی از راهها كوچك است و مستقیم به من میرسد. اما برای خیلی ها زیادی مستقیم است و نمی توانند قبول كنند كه این راه هم به من می انجامد و بجای آن راههای سخت و پر پیچ و خم را انتخاب میكنند و به خیال اینكه با سختی كشیدن ارزش بیشتری در راه جمع میكنند.

این جدال كاملاً بیهوده است، اما انسانها آزادی اختیار دارند و كاملاً آزاد هستند كه هر راهی را كه مایلند پیش بگیرند.

پس زندگی كن و بگذار كه بقیه هم زندگی خودشان را بكنند و نسبت به دیگران منتقد نباش.

 

 

کتاب صدای کوچک