٢٨ خرداد. نیرویت را از من بگیر

در زمانی كه در پیش است، فكرها و طرز بودن و دیدنهای زیادی در جدال خواهند بود و تو تا آخرین حد در امتحان قرار خواهی گرفت و تنها خواهی بود. سعی نكن كه به هر كاهی كه رد می شود خودت را آویزان كنی. تنها در درون جستجو كن، نیرویت را از من بگیرو راهت را در آرامش ادامه بده.

تمام تردیدها و ترسها از تو دور خواهد شد و تو محكم مانند یك صخره بر روی این دانش درونی تكیه خواهی زد.

مهم نیست تا چه حد باد و طوفان در بیرون غوغا کنند تو به هیچ وجه از آنها آسیب نخواهی دید.

من احتیاج دارم كه تو قوی باشی و خیلی شجاع، و دانش درونی را كه هیچكس نمی تواند ازتو بگیرد بشناسی.

در گردباد جنگ و گمگشتگی دنیای امروز كشیده نشو بلكه دنیای آرامش را در درون خودت پیدا کن و مرا بشناس، چرا که من لنگرگاه تو و پناهگاهت هستم. که آرامش و عشق من تو را پر کنند و در برت گیرند.

 

 

کتاب صدای کوچک