٢٩ خرداد. سن

سن برای تو چه معنی میدهد؟ آیا از پیر شدن میترسی؟ یا اینكه  چیزها را همینطور كه پیش میایند قبول میكنی و میدانی و میفهمی كه چشمه جوانی در روان خودت است؟

اگر فکرت را جوان، تازه  و هوشیارنگهداری،  پیر شدنی وجود نخواهد داشت.

اگر در زندگی به چیزهای مختلفی علاقه داشته باشی و كاملاً از زندگی لذت ببری، چگونه ممكن است كه زمانی پیر شوی؟

انسانها خودشان را محدود میكنند وقتی خیال میكنند در هفتاد سالگی به كمال زندگی رسیده اند. برای خیلی ها، این تازه میتواند شروع باشد، شروع بیداری به شگفتی زندگی، و با این بیداری شروع دوست داشتن زندگی.

هر گونه فكر پیری را طرد كن ! این تنها یك "شكل فكری" همگانی است كه به مانند یك گردو آنقدر محكم شده است كه شكستنش سخت است.

از همین الآن شروع كن كه طرز فکرت را در مورد سِن، تغبیر دهی.

 

 

کتاب صدای کوچک